-so I'm a guy

-I think I've said enough

-goodbye

 

Zachary Flournoy, writer

Dec 11, 2018
The Wage Gap Still Strikes Controversy (Story)
Zachary Flournoy